Nêu tiền đề ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam


1. Chủ nghĩa Mác-Lênin

Để đạt mục tiêu cách mạng, Hồ Chí Minh chỉ rõ: Phải dựa vào lý luận cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác Lênin. Khi huấn luận cán bộ cách mạng năm 1925-1927, Hồ Chí Minh khẳng định: “Đảng muốn giữ vững, phải có chủ nghĩa làm cốt, trong Đảng ta ai cũng phải hiểu, ai cũng phải theo chủ nghĩa ấy”.  Đảng mà không có một chủ nghĩa chân chính dẫn đường thì cũng giống như tàu không có bàn chỉ nam. Vì vậy có thể khẳng định rằng yếu tố đầu tiên của Đảng ra đời là phải có một chủ nghĩa chân chính dẫn đường đúng như Bác Hồ nói: “Bây giờ trên thế giới đang tồn tại nhiều chủ nghĩa, nhiều học thuyết những học thuyết chân chính nhất, cơ bản nhất, khoa học nhất đó chính là học thuyết Mác- – Lênin”.

Ở nước ta, sau khi Nguyễn Ái Quốc bắt gặp Luận cương của Mác–Lênin, Người đã khẳng định đó chính là con đường duy nhất để giải phóng dân tộc và sinh tồn đất nước. Do vậy, Người tích cực truyền bá vào Việt Nam cụ thể là Nguyễn Ái Quốc đã lập ra tổ chức “Hội Việt Nam cách mạng thanh niên” để truyền bá chủ nghĩa Mác vào Việt Nam (6/1925), chủ trương “vô sản hoá” truyền bá vào tận các hầm mỏ – nơi công nhân đang làm việc (1927)… Tuy nhiên khi tiếp cận với chủ nghĩa Mác–Lênin về việc thành lập Đảng cộng sản, Người cũng rất chú ý về việc vận dụng nó sao cho phù hợp với thực tiễn đất nước, không rập khuôn, sáo mòn.

Xem tiếp: Bài tập nhóm 2 Tư tưởng Hồ Chí Minh – Nêu tiền đề ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Advertisements
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: