Bình luận các quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ở


Bài tập học kỳ môn Pháp luật bồi thường và giải phóng mặt bằng.

Đề bài: Bình luận các quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ở? Nêu một số giải pháp góp phần hoàn thiện các quy định về vấn đề này.

LỜI MỞ ĐẦU

          Ở nước ta, đất đai thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước đại diện chủ sở hữu. Tuy nhiên nhà nước không trực tiếp chiếm hữu, sử dụng đất mà giao quyền chiếm hữu và sử dụng đất cho người dân. Mặc dù không được nhà nước giao quyền sở hữu đất đai nhưng trong quá trình chiếm hữu, sử dụng đất, người sử dụng đất đã đầu tư, cải tạo làm tăng giá trị của đất đai. Đó chính là thành quả lao động, kết quả đầu tư của người sử dụng đất được pháp luật ghi nhận và bảo hộ. Do đó khi nhà nước thu hồi đất cần phải tiến hành bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho người sử dụng đất. Đặc biệt đối với thu hồi đất ở thì việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư có ý nghĩa vô cùng quan trọng vì nó liên quan trực tiếp tới nơi sinh sống của người sử dụng đất. Trong phạm vi bài tập này em xin được “Bình luận các quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ở? Nêu một số giải pháp góp phần hoàn thiện các quy định về vấn đề này.”

Xem tiếp Bình luận các quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ở

Advertisements
 1. MỤC LỤC

  LỜI MỞ ĐẦU…………………………………………….1
  NỘI DUNG………………………………………………………..1
  I – Khái quát chung…………………………………………….1
  1. Một số khái niệm …………………………………………………..1
  2. Cơ sở pháp lí về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
  khi Nhà nước thu hồi đất ở…………..1
  II – Các quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ở………2
  1. Những quy định chung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
  khi Nhà nước thu hồi đất ở……………..2
  2. Các quy định cụ thể về bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất ở ….4
  3. Các quy định về hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất ở ….5
  4. Các quy định về tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ở ….6
  III – Đánh giá các quy định của pháp luật hiện hành về bồi thường,
  hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ở……..7
  1. Ưu điểm ………………………7
  2. Hạn chế………………. 8
  IV – Giải pháp góp phần hoàn thiện các quy định của pháp luật
  về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ở……… 9
  KẾT LUẬN …10
  Danh mục tài liệu tham khảo ……..11

 2. Danh mục tài liệu tham khảo

  1. Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình Luật đất đai, Nxb. CAND, Hà Nội, 2010
  2. Nguyễn Quang Tuyến, Bình luận các quy định về thu hồi đất và bồi thường khi thu hồi đất trong Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi), Tạp chí nghiên cứu lập pháp, số 19/2008
  3. Luật đất đai năm 2003
  4. Nghị định của Chính phủ số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.
  5. Nghị định của Chính phủ số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/08/2009 quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.
  6. Thông tư của Bộ tài nguyên và môi trường số 14/2009/TT-BTNMT ngày 01/10/2009 quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất.

 1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: