Tổng hợp toàn bộ Luận văn Quản trị Kinh doanh – ĐH KTQD (phần 1)


doko.vn - Luan van chuyen nganh Quan tri kinh doanh

 1. Giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm thiết bị điện tại Công ty TNHH Thiết Bị Điện Việt Á: http://www.doko.vn/luan-van/Giai-phap-day-manh-tieu-thu-san-pham-thiet-bi-dien-tai-Cong-ty-TNHH-Thiet-Bi-Dien-Viet-A-333453
 2. Giải pháp tăng cường hiệu lực chương trình quảng cáo trực tuyến của công ty cổ phần OnePAY: http://www.doko.vn/luan-van/Giai-phap-tang-cuong-hieu-luc-chuong-trinh-quang-cao-truc-tuyen-cua-cong-ty-co-phan-OnePAY-333222
 3. Ảnh hưởng của các giải pháp kích cầu tiêu dùng đền cầu tiêu dùng sản phẩm bánh kẹo tại thị trường nội địa của công ty TNHH chế biến thực phẩm Đức Hạnh: http://www.doko.vn/luan-van/Anh-huong-cua-cac-giai-phap-kich-cau-tieu-dung-den-cau-tieu-dung-san-pham-banh-keo-tai-thi-truong-noi-dia-cua-cong-ty-TNHH-che-bie-333197
 4. Thực trạng hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công Ty Cổ Phần sản xuất và kinh doanh máy văn phòng Việt: http://www.doko.vn/luan-van/Thuc-trang-hieu-qua-san-xuat-kinh-doanh-tai-Cong-Ty-Co-Phan-san-xuat-va-kinh-doanh-may-van-phong-Viet-333143
 5. Đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm máy tính của Công ty CP thiết bị và dịch vụ điện tử viễn thông trên thị trường Hà Nội: http://www.doko.vn/luan-van/DAY-MANH-TIEU-THU-SAN-PHAM-MAY-TINH-CUA-CONG-TY-CO-PHAN-THIET-BI-VA-DICH-VU-DIEN-TU-VIEN-THONG-TREN-THI-TRUONG-HA-NOI-333128
 6. Phân tích thống kê hiệu quả kinh doanh tại công ty Cổ phần thương mại Đại Dương: http://www.doko.vn/luan-van/Phan-tich-thong-ke-hieu-qua-kinh-doanh-tai-cong-ty-co-phan-thuong-mai-Dai-Duong-333126
 7. Giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro kinh doanh của Công ty TNHH một thành viên Than Hồng Thái: http://www.doko.vn/luan-van/GIAI-PHAP-PHONG-NGUA-VA-HAN-CHE-RUI-RO-KINH-DOANH-CUA-CONG-TY-TNHH-MOT-THANH-VIEN-THAN-HONG-THAI-333116
 8. Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả dịch vụ CSKH của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Tây: http://www.doko.vn/luan-van/Thuc-trang-va-giai-phap-nang-cao-hieu-qua-dich-vu-cham-soc-khach-hang-cua-Chi-nhanh-Ha-Tay-Ngan-hang-TMCP-ky-thuong-Viet-Nam-332429
 9. Thực trạng sử dụng vốn kinh doanh ở Công ty CP Công nghệ nền móng và xây dựng: http://www.doko.vn/luan-van/THUC-TRANG-SU-DUNG-VON-KINH-DOANH-O-CONG-TY-CO-PHAN-CONG-NGHE-NEN-MONG-VA-XAY-DUNG-332389
 10. Phát triển hoạt động kinh doanh trái phiếu của Công ty CP Chứng khoán Thăng Long: http://www.doko.vn/luan-van/Phat-trien-hoat-dong-kinh-doanh-trai-phieu-cua-Cong-ty-co-phan-Chung-khoan-Thang-Long-332370
 11. Vốn kinh doanh và những biện pháp nâng cao hiệu quả vốn kinh doanh ở Công ty TNHH Hưng Việt: http://www.doko.vn/luan-van/Von-kinh-doanh-va-nhung-bien-phap-nang-cao-hieu-qua-su-dung-von-kinh-doanh-o-Cong-ty-TNHH-Hung-Viet-332341
 12. Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam: http://www.doko.vn/luan-van/Nang-cao-hieu-qua-hoat-dong-kinh-doanh-cua-Cong-ty-co-phan-chung-khoan-Thuong-mai-va-Cong-nghiep-Viet-Nam-332332
 13. Các mặt hoat động chính của công ty tnhh chế biến thực phẩm Đông Đô: http://www.doko.vn/luan-van/Cac-mat-hoat-dong-chinh-cua-cong-ty-tnhh-che-bien-thuc-pham-dong-do-332237
 14. Báo cáo thực tập tổng hợp về Công ty cổ phần gia dụng Bình Minh: http://www.doko.vn/luan-van/Bao-cao-thuc-tap-tong-hop-ve-Cong-ty-co-phan-gia-dung-Binh-Minh-332236
 15. Thực trạng hoạt động và kết quả kinh doanh của NHNo&PTNT chi nhánh Hoài Đức:  http://www.doko.vn/luan-van/Thuc-trang-hoat-dong-va-ket-qua-kinh-doanh-cua-nhnoptnt-chi-nhanh-hoai-duc-332235

Xem thêm: Luận văn chuyên ngành Quản trị Kinh doanh.

Advertisements
 1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: