Tổng hợp luận văn Quản trị chiến lược – ĐH KTQD (phần 1)


doko.vn - Luan van chuyen nganh Quan tri chien luoc

 1. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác hoạch định chiến lược tại Tổng công ty Hàng hải Việt Nam: http://www.doko.vn/luan-van/Mot-so-giai-phap-nham-hoan-thien-cong-tac-hoach-dinh-chien-luoc-tai-Tong-cong-ty-Hang-hai-Viet-Nam-331621
 2. Hoàn thiện chiến lược thị trường của Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế: http://www.doko.vn/luan-van/Hoan-thien-chien-luoc-thi-truong-cua-Tong-Cong-ty-Buu-chinh-Vien-thong-Viet-Nam-trong-dieu-kien-hoi-nhap-kinh-te-quoc-te-331424
 3. Thực trạng sản xuất và giải pháp mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm tại công ty cổ phần công nghiệp ô tô – Vinacomin: http://www.doko.vn/luan-van/Thuc-trang-san-xuat-va-giai-phap-mo-rong-thi-truong-tieu-thu-san-pham-tai-cong-ty-co-phan-cong-nghiep-o-to-Vinacomin-330111
 4. Sử dụng mô hình SWOT phân tích môi trường kinh doanh. Tổng công ty giấy Việt Nam http://www.doko.vn/luan-van/Su-dung-mo-hinh-SWOT-phan-tich-moi-truong-kinh-doanh-Tong-cong-ty-giay-viet-nam-328959
 5. Hoạt động sản xuất kinh doanh và thực trạng chiến lược sản phẩm của công ty TRAPHCO: http://www.doko.vn/luan-van/Hoat-dong-san-xuat-kinh-doanh-va-thuc-trang-chien-luoc-san-pham-cua-cong-ty-TRAPHCO-328931
 6. Chiến lược kinh doanh tại Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại Hưng Cường: http://www.doko.vn/luan-van/Chien-luoc-kinh-doanh-tai-Cong-ty-TNHH-Tu-van-dau-tu-xay-dung-va-thuong-mai-Hung-Cuong-328359
 7. Một số giải pháp thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại Công ty cổ phần gia dụng Goldsun http://www.doko.vn/luan-van/Mot-so-giai-phap-thuc-day-hoat-dong-tieu-thu-san-pham-tai-Cong-ty-co-phan-gia-dung-goldsun-326169
 8. Định hướng Chiến lược phát triển của Tổng công ty Hàng không Việt Nam đến năm 2020: http://www.doko.vn/luan-van/Dinh-huong-Chien-luoc-phat-trien-cua-Tong-cong-ty-Hang-khong-Viet-Nam-den-nam-2020-325059
 9. Xây dựng chiến lược kinh doanh cho Công ty Cổ phần bê tông xây dựng Hà Nội giai đoạn 2012-2015: http://www.doko.vn/luan-van/Xay-dung-chien-luoc-kinh-doanh-cho-Cong-ty-Co-phan-be-tong-xay-dung-Ha-Noi-giai-doan-2012-2015-324651
 10. Phân tích: Chiến lược kinh doanh Công ty xe máy HONDA Việt Nam: http://www.doko.vn/luan-van/Phan-tich-Chien-luoc-kinh-doanh-Cong-ty-xe-may-HONDA-Viet-Nam-324260
 11. Chiến lược kinh doanh của Công ty cổ phần Tincomland giai đoạn 2011- 2015: http://www.doko.vn/luan-van/Chien-luoc-kinh-doanh-cua-Cong-ty-co-phan-Tincomland-giai-doan-2011-2015-323869
 12. Xây dựng chiến lược kinh doanh tại Công ty cổ phần xi măng Tuyên Quang: http://www.doko.vn/luan-van/Xay-dung-chien-luoc-kinh-doanh-tai-Cong-ty-co-phan-xi-mang-Tuyen-Quang-323864
 13. Chiến lược phát triển Tổng công ty tài chính cổ phần dầu khí Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2025 http://www.doko.vn/luan-van/Chien-luoc-phat-trien-Tong-cong-ty-tai-chinh-co-phan-dau-khi-Viet-Nam-den-nam-2015-va-dinh-huong-den-nam-2025-323801
 14. Phân tích môi trưòng ngành và môi trường nội bộ làm căn cứ hoạch định chiến lược kinh doanh của Công ty cổ phần Đầu tư An Lạc: http://www.doko.vn/luan-van/Phan-tich-moi-truong-nganh-va-moi-truong-noi-bo-lam-can-cu-hoach-dinh-chien-luoc-kinh-doanh-cua-Cong-ty-co-phan-Dau-tu-An-Lac-323358
 15. Những giải pháp và các đề xuất về công tác xây dựng,thực hiện chiến lược kinh doanh ở CễNG TY TNHH SX VÀ TM CƠ KIM KHÍ HỮU NGHỊ giai đoạn 2011 đến 2017 http://www.doko.vn/luan-van/Nhung-giai-phap-va-cac-de-xuat-ve-cong-tac-xay-dungthuc-hien-chien-luoc-kinh-doanh-o-CeNG-TY-TNHH-SX-VA-TM-CO-KIM-KHI-HUU-NGHI-gia-323347

Xem thêm: luận văn Quản trị chiến lược,…

 

Advertisements
 1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: