Tổng hợp luận văn Kế toán – Kiểm toán – ĐH KTQD (Phần 1)


doko.vn - Tong hop luan van Ke toan kiem toan dh ktqd

 1. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành xây lắp ở Công ty Cổ Phần Con Đường Mới Viêt Nam: http://www.doko.vn/luan-van/Ke-toan-chi-phi-san-xuat-va-tinh-gia-thanh-xay-lap-o-Cong-ty-Co-Phan-Con-Duong-Moi-Viet-Nam-333573
 2. Kế toán chi phí sản xuất sản phẩm rượu mơ Núi Tản tại công ty cổ phần thực phẩm Sannam: http://www.doko.vn/luan-van/ke-toan-chi-phi-san-xuat-san-pham-ruou-mo-Nui-Tan-tai-cong-ty-co-phan-thuc-pham-Sannam-333335
 3. Kế toán xác định KQKD tại Công Ty Cổ Phần Hoá Dầu Quân Đội: http://www.doko.vn/luan-van/Ke-toan-xac-dinh-KQKD-tai-Cong-Ty-Co-Phan-Hoa-Dau-Quan-Doi-333344
 4. Kế toán bán hàng nhóm hàng thuốc kháng sinh tại Công ty CP Dược phẩm và thương mại Trường Thịnh: http://www.doko.vn/luan-van/Ke-toan-ban-hang-nhom-hang-thuoc-khang-sinh-tai-Cong-ty-CP-Duoc-pham-va-thuong-mai-Truong-Thinh-333332
 5. Hoàn thiện quy trình kiểm toán Chi phí sản xuất kinh doanh trong kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty Kiểm toán và tư Tư Vấn Thiên Việt thực hiện: http://www.doko.vn/luan-van/Hoan-thien-quy-trinh-kiem-toan-Chi-phi-san-xuat-kinh-doanh-trong-kiem-toan-Bao-cao-tai-chinh-do-Cong-ty-Kiem-toan-va-tu-Tu-Van-Thi-333313
 6. Hoàn thiện công tác quản lý công nợ tại Công ty Cổ phần Du lịch và Xây dựng Nam Thanh: http://www.doko.vn/luan-van/Hoan-thien-cong-tac-quan-ly-cong-no-tai-Cong-ty-Co-phan-Du-lich-va-Xay-dung-Nam-Thanh-333308
 7. Kế toán bán hàng xe ô tô tại công ty cổ phần đầu tư thương mại An Dân: http://www.doko.vn/luan-van/ke-toan-ban-hang-xe-o-to-tai-cong-ty-co-phan-dau-tu-thuong-mai-An-Dan-333307
 8. Công tác kế toán tại công ty TNHH Tân Thái Bình: http://www.doko.vn/luan-van/cong-tac-ke-toan-tai-cong-ty-tnhh-Tan-Thai-Binh-333305
 9. Giải pháp nâng cao lợi nhuận tại công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghệ Thời Đại Mới: http://www.doko.vn/luan-van/Giai-phap-nang-cao-loi-nhuan-tai-cong-ty-co-phan-dau-tu-phat-trien-cong-nghe-Thoi-Dai-Moi-333301
 10. Kế toán bán hàng tại công ty tnhh dịch vụ thương mại xuất nhập khẩu Lạc Hồng: http://www.doko.vn/luan-van/ke-toan-ban-hang-tai-cong-ty-tnhh-dich-vu-thuong-mai-xuat-nhap-khau-lac-hong-333299
 11. Phân tích doanh thu và các giải pháp tăng doanh thu bán hàng thủ công mỹ nghệ tại Chi nhánh CTCP tập đoàn Trung Thủy tại Hà Nội: http://www.doko.vn/luan-van/Phan-tich-doanh-thu-va-cac-giai-phap-tang-doanh-thu-ban-hang-thu-cong-my-nghe-tai-Chi-nhanh-CTCP-tap-doan-Trung-Thuy-tai-Ha-Noi-333297
 12. Hoàn thiện công tác kế toán cpsx và xác định giá thành tại công ty TNHH bao bì Hoa Việt: http://www.doko.vn/luan-van/Hoan-thien-cong-tac-ke-toan-cpsx-va-xac-dinh-gia-thanh-tai-cong-ty-TNHH-bao-bi-Hoa-Viet-333295
 13. Kế toán kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần Cảng Hà Bắc: http://www.doko.vn/luan-van/ke-toan-ket-qua-kinh-doanh-tai-cong-ty-Co-phan-Cang-Ha-Bac-333294
 14. Thực trạng về công tác kế toán tiền lương và BHXH: http://www.doko.vn/luan-van/Thuc-trang-ve-cong-tac-ke-toan-tien-luong-va-BHXH-333291
 15. Hoàn thiện kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tại công ty TNHH Việt Hàn: http://www.doko.vn/luan-van/Hoan-thien-ke-toan-tieu-thu-thanh-pham-va-xac-dinh-ket-qua-tai-cong-ty-TNHH-Viet-Han-333290

Xem thêm: Luận văn Kế toán – Kiểm toán

Advertisements
 1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: