Tổng hợp luận văn chuyên ngành Thuế – ĐH KTQD (phần 1)


doko.vn - Luan van chuyen nganh Thue

 1. Thực trạng công tác quản lý thu thuế đối với khu vực kinh tế tư nhân trên địa bàn quận Hai Bà Trưng – Hà Nội: http://www.doko.vn/luan-van/cong-tac-quan-ly-thu-thue-doi-voi-khu-vuc-kinh-te-tu-nhan-tren-dia-ban-quan-hai-ba-trung-ha-noi-331624
 2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện thuế GTGT ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay: http://www.doko.vn/luan-van/Mot-so-giai-phap-nham-hoan-thien-thue-GTGT-o-Viet-Nam-trong-giai-doan-hien-nay-331592
 3. Quản lý thu thuế TNDN đối với DNNQD trên địa bàn thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh: http://www.doko.vn/luan-van/Quan-ly-thu-thue-TNDN-doi-voi-DNNQD-tren-dia-ban-thi-xa-Cam-Pha-tinh-Quang-Ninh-329448
 4. Tổ chức thanh tra Thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế Nghệ An thực hiện: http://www.doko.vn/luan-van/To-chuc-thanh-tra-Thue-thu-nhap-doanh-nghiep-do-Cuc-Thue-Nghe-An-thuc-hien-326415
 5. Thuế và Kế toán thuế GTGT tại Công ty CP NASACO: http://www.doko.vn/luan-van/Thue-va-Ke-toan-thue-GTGT-tai-Cong-ty-CP-NASACO-322705
 6. Thực trạng về công tác thuế giá trị gia tăng tại công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Hà Nội: http://www.doko.vn/luan-van/Thuc-trang-ve-cong-tac-thue-gia-tri-gia-tang-tai-cong-ty-co-phan-vat-tu-nong-nghiep-Ha-Noi-321275
 7. Thuế GTGT và tình hình thực hiện thuế GTGT tại công ty Thương mại Lâm sản Hà Nội: http://www.doko.vn/luan-van/Thue-GTGT-va-tinh-hinh-thuc-hien-thue-GTGT-tai-cong-ty-Thuong-mai-Lam-san-Ha-noi-318929
 8. Đánh giá hiệu quả quản lý thuế GTGT, TNDN: http://www.doko.vn/luan-van/Danh-gia-hieu-qua-quan-ly-thue-GTGT-TNDN-315716
 9. Tình hình thực Hiện thuế GTGT ở công ty thương mại lâm sản Hà Nội – Một số đề xuất góp phần thực hiện tốt luật thuế GTGT tại công ty và chế độ thuế ở Việt Nam: http://www.doko.vn/luan-van/tinh-hinh-thuc-Hien-thue-GTGT-o-cong-ty-thuong-mai-lam-san-ha-noi-Mot-so-de-xuat-gop-phan-thuc-hien-tot-luat-thue-GTGT-tai-cong-ty-314871
 10. Thuế GTGT và kế toán thuế GTGT: http://www.doko.vn/luan-van/thue-GTGT-va-ke-toan-thue-GTGT-312673
 11. Kế toán thuế xuất nhập khẩu: http://www.doko.vn/luan-van/Ke-toan-thue-xuat-nhap-khau-312312
 12. Thực trạng và Giải pháp hoàn thiện thuế GTGT ở Việt Nam: http://www.doko.vn/luan-van/Thuc-trang-va-Giai-phap-hoan-thien-thue-GTGT-o-Viet-Nam-310162
 13. Phương pháp tính và hạch toán thuế giá trị gia tăng hiện nay: http://www.doko.vn/luan-van/phuong-phap-tinh-va-hach-toan-thue-gia-tri-gia-tang-hien-nay-305858
 14. Một số biện pháp nhằm hoàn thiện chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay: http://www.doko.vn/luan-van/Mot-so-bien-phap-nham-hoan-thien-chinh-sach-thue-thu-nhap-doanh-nghiep-o-Viet-Nam-hien-nay-301024
 15. Một số vấn đề về quy trình hoàn thuế Giá trị gia tăng ở Cục thuế Vĩnh Phúc: http://www.doko.vn/luan-van/mot-so-van-de-ve-quy-trinh-hoan-thue-Gia-tri-gia-tang-o-Cuc-thue-vinh-phuc-301006 

Xem thêm: luận văn Thuế,…

Advertisements
 1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: