Tổng hợp luận văn chuyên ngành Tài chính Doanh nghiệp – ĐH KTQD (phần 1)


doko.vn - Luan van chuyen nganh Tai chinh doanh nghiep

 1. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định tại Tổng công ty Bảo đảm hoạt động bay Việt Nam: http://www.doko.vn/luan-van/Giai-phap-nang-cao-hieu-qua-su-dung-von-co-dinh-tai-Tong-cong-ty-Bao-dam-hoat-dong-bay-Viet-Nam-333193
 2. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Sông Đà 11: http://www.doko.vn/luan-van/Giai-phap-nang-cao-hieu-qua-su-dung-von-luu-dong-tai-Cong-ty-Co-phan-Song-Da-11-333181
 3. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh và các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty CP Dược phẩm Đất Việt: http://www.doko.vn/luan-van/Phan-tich-hieu-qua-su-dung-von-kinh-doanh-va-cac-giai-phap-nang-cao-hieu-qua-su-dung-von-kinh-doanh-tai-cong-ty-CP-Duoc-pham-Dat-V-333172
 4. Lập, trình bày và phân tích báo cáo tài chính tại Tổng công ty công nghiệp ô tô Việt Nam: http://www.doko.vn/luan-van/Lap-trinh-bay-va-phan-tich-bao-cao-tai-chinh-tai-Tong-cong-ty-cong-nghiep-o-to-Viet-Nam-333163
 5. Thực trạng quản lý và sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần xây dựng số 3 –vinaconex 3: http://www.doko.vn/luan-van/THUC-TRANG-QUAN-LY-VA-SU-DUNG-VON-KINH-DOANH-TAI-CONG-TY-CO-PHAN-XAY-DUNG-SO-3-VINACONEX-3-332414
 6. Vốn lưu động và Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Xí nghiệp Bắc Hà- Công ty TNHH MTV đầu tư và PTNN Hà Nội: http://www.doko.vn/luan-van/Von-luu-dong-va-Mot-so-giai-phap-nham-nang-cao-hieu-qua-su-dung-von-luu-dong-tai-Xi-nghiep-Bac-Ha-Cong-ty-TNHH-MTV-dau-tu-va-PTNN–332395
 7. Vốn lưu động và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động của công ty cổ phần xây dựng Xuân Mai: http://www.doko.vn/luan-van/Von-luu-dong-va-mot-so-giai-phap-nham-nang-cao-hieu-qua-su-dung-von-luu-dong-cua-cong-ty-co-phan-xay-dung-Xuan-Mai-332312
 8. Báo cáo tổng hợp tại Công ty Cổ phần Traphaco: http://www.doko.vn/luan-van/Bao-cao-tong-hop-tai-Cong-ty-Co-phan-Traphaco-332242
 9. Hoàn thiện công tác quản lý tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần Quảng Độ: http://www.doko.vn/luan-van/Hoan-thien-cong-tac-quan-ly-tai-chinh-nham-nang-cao-hieu-qua-hoat-dong-kinh-doanh-cua-cong-ty-co-phan-Quang-Do-332210
 10. Các phương pháp hành chính trong quản lý và vận dụng trong doanh nghiệp: http://www.doko.vn/luan-van/Cac-phuong-phap-hanh-chinh-trong-quan-ly-va-van-dung-trong-doanh-nghiep-332189
 11. Những biện pháp để tăng lợi nhuận trong doanh nghiệp thương mại: http://www.doko.vn/luan-van/Nhung-bien-phap-de-tang-loi-nhuan-trong-doanh-nghiep-thuong-mai-332182
 12. Phân tích tình hình tài chính thông qua Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả kinh doanh nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Xí nghiệp liên hợp Vận tải biển pha sông: http://www.doko.vn/luan-van/Phan-tich-tinh-hinh-tai-chinh-thong-qua-Bang-can-doi-ke-toan-va-Bao-cao-ket-qua-kinh-doanh-nham-nang-cao-hieu-qua-su-dung-von-tai–332153
 13. Hoàn thiện phương pháp tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH WINCO: http://www.doko.vn/luan-van/Hoan-thien-phuong-phap-tinh-gia-thanh-san-pham-tai-Cong-ty-TNHH-WINCO-332135
 14. Hiệu quả kinh doanh trong các doanh nghiệp: http://www.doko.vn/luan-van/Hieu-qua-kinh-doanh-trong-cac-doanh-nghiep-332111
 15. Nghiên cứu thị trường với sự phát triển của doanh nghiệp công nghiệp: http://www.doko.vn/luan-van/Nghien-cuu-thi-truong-voi-su-phat-trien-cua-doanh-nghiep-cong-nghiep-332100

Xem thêm: luận văn Tài chính Doanh nghiệp,…

Advertisements
 1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: