Tổng hợp luận văn Quản trị tài chính – ĐH KTQD (phần 1)


doko.vn - Luan van chuyen nganh Quan tri tai chinh

 1. Đánh giá thực trạng tài chính và một số giải pháp chủ yếu nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần Quang Trung. http://www.doko.vn/luan-van/-Danh-gia-thuc-trang-tai-chinh-va-mot-so-giai-phap-chu-yeu-nang-cao-hieu-qua-hoat-dong-san-xuat-kinh-doanh-tai-cong-ty-co-phan-Qua-332402
 2. Tiến tới tự do hoá lãi suất ở Việt nam: http://www.doko.vn/luan-van/Tien-toi-tu-do-hoa-lai-suat-o-Viet-nam-332102
 3. Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác quản trị tài chính tại Công ty xăng dầu Hà Sơn Bình http://www.doko.vn/luan-van/Giai-phap-nham-nang-cao-chat-luong-cong-tac-quan-tri-tai-chinh-tai-Cong-ty-xang-dau-Ha-Son-Binh-331583
 4. Phân tích tài chính và kiểm tra tài chính tại công ty cổ phần kiến trúc và xây dựng Đông Phương http://www.doko.vn/luan-van/PHAN-TICH-TAI-CHINH-VA-KIEM-TRA-TAI-CHINH-TAI-CONG-TY-CO-PHAN-KIEN-TRUC-VA-XAY-DUNG-DONG-PHUONG-326447
 5. Tăng cường huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn-Hà Nội chi nhánh Hà Nội: http://www.doko.vn/luan-van/Tang-cuong-huy-dong-von-tai-Ngan-hang-TMCP-Sai-Gon-Ha-Noi-chi-nhanh-Ha-Noi-326260
 6. Đổi mới quản lý tài chính trong Tổng công ty Kinh tế Kỹ thuật công nghiệp Quốc phòng: http://www.doko.vn/luan-van/Doi-moi-quan-ly-tai-chinh-trong-Tong-cong-ty-Kinh-te-Ky-thuat-cong-nghiep-Quoc-phong-325494
 7. Một số giải pháp hoàn thiện quy chế quản lý tài chính tại Trường Đại học Y tế công cộng. http://www.doko.vn/luan-van/Mot-so-giai-phap-hoan-thien-quy-che-quan-ly-tai-chinh-tai-Truong-Dai-hoc-Y-te-cong-cong-325492
 8. Quản lý tài chính góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của các Tập đoàn kinh tế Việt nam: http://www.doko.vn/luan-van/Quan-ly-tai-chinh-gop-phan-nang-cao-nang-luc-canh-tranh-cua-cac-Tap-doan-kinh-te-Viet-nam-325430
 9. Giải pháp tài chính nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong quá trình hội nhập kinh tế: http://www.doko.vn/luan-van/Giai-phap-tai-chinh-nham-nang-cao-nang-luc-canh-tranh-cua-cac-doanh-nghiep-vua-va-nho-trong-qua-trinh-hoi-nhap-kinh-te-324909
 10. Quản trị và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Vật tư kỹ thuật Xi măng: http://www.doko.vn/luan-van/Quan-tri-va-nang-cao-hieu-qua-su-dung-von-luu-dong-tai-Cong-ty-Vat-tu-ky-thuat-Xi-mang-323540
 11. Quản lý tài chính theo hướng tự chủ tài chính tại trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội: http://www.doko.vn/luan-van/Quan-ly-tai-chinh-theo-huong-tu-chu-tai-chinh-tai-truong-Cao-dang-Kinh-te-Cong-nghiep-Ha-Noi-323511
 12. Cơ cấu tổ chức theo sản phẩm, khách hàng, thị trường – ưu, nhược điểm và phạm vi áp dụng: http://www.doko.vn/luan-van/Co-cau-to-chuc-theo-san-pham-khach-hang-thi-truong-uu-nhuoc-diem-va-pham-vi-ap-dung-322367
 13. Hoàn thiện quản lý tài chính tại Trường Đại học Đồng Tháp: http://www.doko.vn/luan-van/Hoan-thien-quan-ly-tai-chinh-tai-Truong-Dai-hoc-Dong-Thap-321946
 14. Phân tích vai trò việc phát triển tài chính tới tăng trưởng kinh tế. Tìm các bằng chứng về vai trò này ở Việt Nam trong 20 năm qua: http://www.doko.vn/luan-van/Phan-tich-vai-tro-viec-phat-trien-tai-chinh-toi-tang-truong-kinh-te-Tim-cac-bang-chung-ve-vai-tro-nay-o-Viet-Nam-trong-20-nam-qua-321503
 15. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang: http://www.doko.vn/luan-van/Mot-so-giai-phap-nham-nang-cao-hieu-qua-su-dung-von-dau-tu-tren-dia-ban-tinh-Bac-Giang-319180

Xem thêm: luận văn Quản trị tài chính,…

Advertisements
 1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: