Danh sách đề bài tập nhóm môn Mỹ học


Phần Mỹ thuật. Bài tập nhóm.

1. Trình bày về Mĩ thuật Phục Hưng. (Renaissance)

2. Trình bày về Trường phái hội họa Hiện thực. (Réalisme)

3. Trình bày về Trường phái hội họa Ấn tượng, Hậu ấn tượng.

(Impressionnisme)

4. Trình bày về Trường phái hội họa Dã thú. (Fauvisme)

5. Trình bày về Trường phái hội họa Lập thể. (Cubisme)

6. Trình bày về Trường phái hội họa Trừu tượng. (Abtrait)

7. Trình bày về Trường phái hội họa Siêu thực. (Suréalisme)

8. Trình bày về Nghệ thuật đương đại.

9. Trình bày hội họa Ai Cập cổ đại.

10. Trình bày hội họa Hi lạp cổ đại.

11. Trình bày hội họa La Mã cổ đại.

Yêu cầu chung:

– Nêu được khoảng thời gian tồn tại của mỗi trường phái, sự hình thành của nó trong thế giới mĩ thuật.

– Nêu và minh họa được (thông qua các tác phẩm) những đặc trưng sáng tác của mỗi trường phái.

– Nêu và phân tích được những đặc điểm nổi bật trong phong cách sáng tác của các tác giả tiêu biểu, giới thiệu các tác phâm chủ yếu của họ.

Advertisements
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: