Đề bài tập học kỳ – Tư tưởng Hồ Chí Minh


 1. Bình luận tư tưởng Hồ Chí Minh là một môn khoa học.
 2. Phân tích điều kiện lịch sử – xã hội hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh.
 3. Phân tích nguồn gốc lý luận quan trọng nhất của tư tưởng Hồ Chí Minh.
 4. Phân tích tư tưởng về độc lập, tự do của Hồ Chí Minh.
 5. Phân tích tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc.
 6. Phân tích mục tiêu và động lực của chủ nghĩa xã hội theo tư tưởng Hồ Chí Minh.
 7. Phân tích quan điểm của Hồ Chí Minh về xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
 8. Phân tích tiền đề ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.
 9. Phân tích bản chất giai cấp của Đảng Cộng sản Việt Nam.
 10. Phân tích vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với thực tiễn đất nước.
 11. Phân tích cơ sở hình thành của Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc.
 12. Phân tích quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc.
 13. Phân tích nhận thức của Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại.
 14. Phân tích nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.
 15. Phân tích tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước.
 16. Phân tích tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước của dân, do dân và vì dân.
 17. Phân tích những phẩm chất cơ bản của người Việt Nam mới theo tư tưởng Hồ Chí Minh.
 18. Phân tích những lĩnh vực chính của văn hóa theo Tư tưởng Hồ Chí Minh.

Chú ý: Bài tập thực hiện trên khổ giấy A4, cỡ chữ 14, giãn dòng 1,5, đánh máy từ 6 đến 8 trang, viết tay từ 8 đến 10 trang.

Advertisements
 1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: