Bài tập Học kỳ Luật Hành chính – Khiếu nại tố cáo


MỤC LỤC

Trang

 1. Các khái niệm.

1

 1. Khái niệm bảo đảm pháp chế trong quản lý hành chính nhà nước.

1

 1. Khái niệm khiếu nại, tố cáo.

1

 1. Hoạt động khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

3

III. Vai trò của khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với việc bảo đảm pháp chế trong quản lý hành chính nhà nước.

4

 1. Vai trò trong quản lý nhà nước.

4

 1. Vai trò trong việc bảo đảm quyền khiếu nại, tố cáo của công dân.

6

 1. Vai trò trong việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân.

8

 1. Hoạt động giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan hành chính nhà nước là hoạt động quyền lực nhà nước bảo đảm quyền khiếu nại, tố cáo của công dân, trật tự pháp luật và hiệu quả của quản lí nhà nước.

9

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

11

Xem thêm: Bài tập Học kỳ Luật Hành chính – Khiếu nại tố cáo

Advertisements
 1. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

  1. Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình luật hành chính Việt Nam, Nxb. Công an nhân dân, Hà Nội, 2007, 2008;
  2. Khoa luật, Đại học quốc gia Hà Nội, Giáo trình luật hành chính Việt Nam, Nxb. Đại học quốc gia, Hà Nội, 2005;
  3. Tr¬ường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình thanh tra và giải quyết khiếu nại tố cáo, Nxb. Công an nhân dân, Hà Nội, 2007, 2008;
  4. Luật khiếu nại, tố cáo năm 1998 (sửa đổi, bổ sung năm 2004, 2005 và 2006);
  5. Từ điển tiếng Việt.
  6. Website : http://www.chinhphu.vn
  7. Website : http://www.caicachhanhchinh.gov.vn

 1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: